КАЖАН — ЧЕМПІОН

Barvinok - - News -

Д"Хто лі­тає най­швид­ше?

о те пер чем­піо­ном з лі­тан ня був чор ний стриж. Він роз ви ває швид­кість до 110 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну. Та не­що­дав­но уче­ні вста­но­ви­ли, що ре­корд швид­ко­сті у го­ри­зон­таль­но­му по­льо­ті на ле жить не пта хам, а ссав цям. Склад­ча­то­гу­бий кажан, який во­ди­ться у Бра­зи­лії, за го­ди­ну до­лає 160 кі­ло­ме­трів! Щоб ви­мі­ря ти йо го швид­кість, ка жа ну при­крі­пи­ли лег­кий ра­діо­пе­ре­да­вач, а си­гнал із ньо­го фі­ксу­вав спе­ці­аль­ний дрон.

Скіль­ки кро­ків за 10 хви­лин ро­биш ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.