КОСМІЧНА КАРТОПЛЯ

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

"Який овоч пер­шим ви­ро­сти­ли в ко­смо­сі? Ма­ксим БОГДАНОВ, Жи­то­мир­ська обл."

У1995 ро­ці на ко­смі­чно­му ко­ра­блі "Ко­лум­бія" аме­ри­кан­ські астро­нав­ти ви­ро­сти­ли в ко­смо­сі пер­ший овоч — кар­то­плю. Те­пер NASA (На­ціо­наль­не управ­лі­н­ня з ае ро нав ти ки і до­слі­джен ня ко­смі­чно го про­сто­ру США) пла­нує са­джа­ти у не­ва­го­мо­сті со­лод­ку кар­то­плю — ба­тат. Ця рос ли на ви со ко в ро жай на ( буль би мо­жуть ва­жи­ти до 10 кі­ло­гра­мів) і не по­тре­бує ба­га­то мі­сця. А з мо­ло­дих па­го­нів го­ту­ють са­ла­ти. Картопля ста­не у при­го­ді астро­нав­там під час три­ва­лих ко­смі­чних по­до­ро­жей і май­бу­тнім по­се­лен­цям на ін­ших пла­не­тах.

Скіль­ки страв із кар­то­плі ти зна­єш?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.