РАЙДУГА, ВЕСЕЛКА, ВЕСЕЛИЦЯ

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

Т"Чо­му веселка має фор­му ду­ги?

и вже зна­єш, що со няч не сві­тло (про­ме­ні), про­хо­дя­чи крізь до­що­ві кра­плі, роз­кла­да­є­ться на спектр ко­льо­рів — ба­га­то­ко­лір­ну сму­гу. Рі­зні ко­льо­ри спе­ктра від­би­ва­ю­ться під рі­зни ми ку та ми. Так ут во рю­є­ться ок - ру­жність. Ча­сти­ну її ми ба­чи­мо із зем­лі у фор­мі ду­ги. Якщо про­мінь у кра­плі пе­ре­лом­лю­є­ться дві­чі, то мо­жна по­ба­чи­ти дві ду­ги. В Укра­ї­ні ве­сел­ку ще на­зи­ва­ють

ду­гою, ве­се­ли­цею. У яко­му по­ряд­ку роз­мі­щу­ю­ться ко­льо­ри на ве­сел­ці? рай-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.