СОЛОДОЩІ ПОДБАЮТЬ ПРО НА­СТРІЙ

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

Ма­ма ча­стень­ко на­га­дує то­бі, що ба­га­то со­лод­ко­го їсти не мо­жна? Ба­га­то і все під­ряд у бар­ви­стих обгор­тках і справ­ді не вар­то на­ми­на­ти з ран­ку до ве­чо­ра. Однак є сма­ко­ли­ки, які в не­ве­ли­ких кіль­ко­стях на­стрій то­бі під­ні­муть, а зай­вої ва­ги не до­да­дуть.

Шо­ко­лад.

Сма­чний "бо­рець" із по­га­ним на­стро­єм, до­по­ма­гає ор­га­ні­зму ви­ро­бля­ти спе­ці­аль­ні ре­чо­ви­ни (гор­мо­ни) ща­стя. А кра­ще за шо­ко­лад те­бе пі­сля хви лю вань за спо ко­їть ли ше мо ро зи во. Ла суй чор ним шо ко ла дом дві­чі на ти­ждень по 50 гра­мів. А ре­штою пли­тки не за­будь по­ді­ли­ти­ся з ма­мою чи ба­бу­сею — він "по­чи­стить" їм су­ди­ни. Швид­ко за­сво­ю­є­ться. За­ря­дить те бе ба дь орі­стю на ці­лий день. Для цьо-

Мед.

го вран­ці ви­пий склян­ку те­плої во­ди з чай­ною лож­кою ме­ду і кра­плею ли­мо­на. Цей сма ко лик до по мо же бо я гу зам по­до­ла­ти страх, а за­будь­кам по­лі­пшить пам'ять.

Су­хо­фру­кти.

П'ять шма­то­чків су­ше­но го аб ри ко са мі­стять до бо ву нор му каль­цію і за­лі­за. А жме­ня кри­ше­ниць (су­ше­них яблук) вта­мує го­лод кра­ще, ніж чи­пси.

Мо­ро­зи­во.

Мі­стить ба­га­то каль­цію, який змі­цнить твої кіс­тки. Не за­бу­вай ли­ше, що ла­су­ва­ти ним тре­ба по­во­лі, щоб не за­сту­ди­ти гор­ло. Йо­го на­зи­ва­ють "низь­ко­ка ло­рій­ною цу кер кою". Пі­дні­має на­стрій, ви­во­дить з ор­га­ні­зму то­кси­ни і шла­ки, до­по­ма­гає шлун­ку нор­маль­но пра­цю­ва­ти.

Мар­ме­лад.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.