ДЗЬОБ ПІНЦЕТ…

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

Птах ве­ре­тен­ник ви­дає кри­ки: "ве­ре­те­ньHве­ре­те­ньHве­ре­тень". А от на Сум­щи­ні, на­при­клад, мі­сце­вим жи­те­лям во­ни вчу­ва­ю­ться як "гри­цю­Hгри­цю­Hгри­цю". Тож і звуть йо­го тут гри­цик. У ньо­го дов­гий (15 сан­ти­ме­трів) і тон­кий дзьоб, тро­хи за­гну­тий на кін­ці, який він лег­ко встром­ляє у м'який ґрунт і, зна­йшов­ши здо­бич, за­хо­плює її. А лю­ди­на ви­на­йшла пінцет — пла­сти­чний пру­жний ін­стру­мент у ви­гля­ді щи­пчи­ків, який ви­ко­нує ті са­мі фун­кції, що й дзьоб ве­ре­тен­ни­ка­Hгри­ци­ка. Він лег­ко про­ни­кає у тка­ни­ни чи верх­ні ша­ри м'яких пре­дме­тів, і ним мо­жна за­хо­пи­ти на­віть дрі­бну чи кри­хку річ. Пінцет ви­ко­ри­сто­ву­ють у те­хні­ці та ме­ди­ци­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.