ЗА ПІНГВІНОМ ПО СНІ­ГУ

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

Ці ан­тар­кти­чні сим­па­ти­чні пта­хи ля­га­ють на че­ре­во і, від­штов­ху­ю­чись схо­жи­ми на ла­сти ко­ро­тки­ми кри­ла­ми, мов ли­жни­ки па­ли­ця­ми, ков­за­ють по сні­гу. Так во­ни не ли­ше не про­ва­лю­ю­ться у пу­хкий сніг, а й роз­ви­ва­ють швид­кість до 20 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну. Кон­стру­кто­ри роз­ро­би­ли сні­го­хі­дну ма­ши­ну "Пін­гвін", що ру­ха­є­ться по сні­гу ши­ро­ким дни­щем зі швид­кі­стю до 50 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну. З'яви­ли­ся й ін­ші сні­го­Hав­то­мо­бі­лі, мо­то­ци­кли­Hску­те­ри для пе­ре­су­ва­н­ня сні­го­вим без­до­ріж­жям. За­мість ко­ліс у них — не­ве­ли­чкі ли­жі та гу­се­ни­ця. Без та­ких ма­шин не обі­йти­ся в Ар­кти­ці та Ан­тар­кти­ді, а та­кож на Пів­но­чі, де біль­шу ча­сти­ну ро­ку ле­жить сніг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.