"ДО­КТОР ЗВУК"

Barvinok - - Україна — країна героїв! Герої не вмирають! -

"Хто на­вчив Сім­псо­нів го­во­ри­ти укра­їн­ською мо­вою? Ле­ся ГОЛОВКО, За­по­різь­ка обл."

Усе­рі­а­лі “Сім­псо­ни” 23 пер­со­на­жів озву­чив актор Юрій Ко­ва­лен­ко. Він зма леч ку лю бив і вчив ся від­тво рю ва ти зву­ки, які чув. У 2002 ро­ці актор вста­но­вив ре­корд Укра­ї­ни — зі­мі­ту­вав 70 зву­ків, че­рез 4 ро­ки збіль­шив цю кіль­кість більш як у два ра­зи. Ма­буть, не­має зву­ків, які він не міг би від­тво­ри­ти. Йо­го так і на­зи­ва­ють — "до­ктор звук". Усім ге­ро­ям актор до­дає укра­їн­сько­го ко­ло­ри­ту. Не­що­дав­но він за­сну­вав шко­лу імі­та­ції.

Які зву­ки ти вмі­єш від­тво­рю­ва­ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.