І СТОРІЯ МІ­СЯ­ЦЯ

Barvinok - - Україна — країна героїв! Герої не вмирають! -

У"Скіль­ки ро­ків Мі­ся­цю?

че­ні Ка­лі­фор­ній­сько­го уні­вер­си­те­ту (США) про­ана­лі­зу­ва­ли зраз­ки мі­ся­чно­го ґрун­ту, мі­не­ра­лів, які зі­бра­ли аме­ри­кан­ські астро­нав­ти з ко­ра­бля "Апол­ло­нJ14", і з'ясу­ва­ли, що су­пу­тник Зем­лі утво­рив­ся при­бли­зно 4,51 мі­льяр­да ро­ків то­му. Зна­ю­чи гео­ло­гі­чну істо­рію Мі­ся­ця, вче­ним лег­ше бу­де з'ясу­ва­ти, як ви­ни­кла і роз­ви­ва­ла­ся на­ша пла­не­та.

Як ти уяв­ля­єш по­до­ро­жі до ін­ших пла­нет?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.