ЛАСТИ ДЛЯ НІГ І ДЛЯ... РУК

Barvinok - - В ефірі телекомпанія “Няв + гав + цвірінь” -

Ві­до­мо, що з ла­ста­ми лю­ди­на пли­ве зна­чно швид­ше, ніж без них. Во­на ру­хає ни­ми по чер­зі, на від­мі­ну від риб, у яких ли­ше один хво­сто­вий плав­ник. А що ко­ли спро­бу­ва­ти плив­ти як ри­ба? Так з'явив­ся "по­двій­ний плав­ник", який на­дя­га­ють одра­зу на оби­дві но­ги. Щоб ру­ха­ти ним, тре­ба одно­ча­сно за­ді­я­ти му­ску­ли ніг, жи­во­та і спи­ни. Скла­дно це ли­ше на пер­ших по­рах. За­те по­тім пла­вець пли­ве як ри­ба! Услав­ле­ний ху­до­жник і ви­на­хі­дник Ле­о­нар­до да Він­чі, який чи­ма­ло ці­ка­вих ідей для сво­їх ви­на­хо­дів "під­гле­дів" у при­ро­ди, сво­го ча­су ство­рив "пла­валь­ні ру­ка­ви­чки" — ласти для рук. Дум­ка про них ви­ни­кла в уче­но­го, ко­ли він спо­сте­рі­гав, як пла­ва­ють у став­ку гу­си й ка­чки. Якщо пе­ре­тин­ка на ла­пах для пта­хів це до­бре, то, мо­же, й лю­дям во­на ста­не у при­го­ді?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.