"З Е Л Е Н І " І Н ЖЕНЕРИ

Barvinok - - В ефірі телекомпанія “Няв + гав + цвірінь” -

Чим су­ча­сна во­до­на­пір­на ба­шта схо­жа на де­ре­во? По­жив­ні со­ки у де­ре­вах під ти­ском під­ні­ма­ю­ться вго­ру. За та­ким са­мим прин­ци­пом пра­цює і во­до­на­пір­на ба­шта, за­без­пе­чу­ю­чи во­дою ці­лі се­ли­ща. Ось іще один ви­на­хід "зе­ле­них ін­же­не­рів". Ли­стя ро­слин ви­па­ро­вує во­ду. Цей про­цес має на­зву "транспі­ра­ція". Зав­дя­ки йо­му бу­ді­вель­ни­ки на­вчи­ли­ся про­е­кту­ва­ти жи­тло­ві бу­дин­ки, сті­ни в яких "ди­ха­ють". Тоб­то не на­ко­пи­чу­ють зай­вої во­ло­ги, від якої швид­ше руй­ну­ю­ться. Тож спо­ру­ди дов­ше слу­жи­ти­муть лю­дям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.