Б А Ч ИТ И В Н ОЧІ , Я К У Д Е Н Ь

Barvinok - - В ефірі телекомпанія “Няв + гав + цвірінь” -

Лю­ди­на здав­на хо­ті­ла ба­чи­ти вно­чі, як удень, без лі­хта­ря. Тож скон­стру­ю­ва­ла при­ла­ди ні­чно­го ба­че­н­ня, осна­ще­ні ду­же чу­тли­ви­ми да­тчи­ка­ми (при­га­дай — у філь­мах їх ма­ють на шо­ло­мах во­я­ки, які ді­ють у ні­чний час). Про­те ни­ми ко­ри­сту­ю­ться і для спо­сте­ре­жень за тва­ри­на­ми, і зйо­мок уно­чі. Га­да­єш, їх ви­на­йшли лю­ди? Ба ні, при­ро­да дав­но вже ство­ри­ла свої сен­со­ри ні­чно­го ба­че­н­ня. Між очи­ма гри­му­чої змії, на­при­клад, що во­ди­ться на пів­дні США та в Цен­траль­ній Аме­ри­ці, є гор­би­ки, в яких схо­ва­но без­ліч мі­кро ско­пі­чних теп ло вих дат чи­ків. Улов лю ю чи най - мен­ші ко­ли­ва­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, змія лег­ко зна­хо­дить те­пло­кров­них тва­рин на­віть у не­про­гля­дній пі­тьмі. Пі­то­ни теж ма­ють по­ді­бні при­ла­ди ні­чно­го ба­че­н­ня на верх­ній гу­бі.

За­пи­тав я жар­то­ма У зна­йо­мих шко­ля­рів: "Що ро­бить, ко­ли пі­тьма, А не­до­гар­ка — не­ма І лі­хта­рик теж зго­рів?" Від­ка­за­ли шко­ля­рі: "Мі­сяць ви­ру­чить вго­рі!" "А як мі­сяць із3за хмар Не ви­хо­дить — що то­ді? Як за­ра­ди­ти бі­ді?" І ска­зав один шко­ляр: "До­по­мо­же нам ли­шень При­лад, що в пі­тьмі до­ро­гу Зда­тний ба­чить, як удень, — При­лад ба­че­н­ня ні­чно­го!"

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.