Для "Бар­він­ку" і для те­бе при­ду­му­ва­ли, му­дру­ва­ли, пи­са­ли:

Barvinok - - Україна — країна героїв! Герої не вмирають! -

Укра­їн­ський на­род та ін­ші на­ро­ди. Ста­ро­дав­ні му­дре­ці, вче­ні, астро­но­ми. Пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, ху­до­жни­ки, ар­хе­о­ло­ги, астро­нав­ти, Ін­тер­нет, ком­па­нія Mercedes3Benz. Пре­зи­дент Бар­ві­нок, ря­тів­ник Еко, Му­дри­ло Пер­ший і Остан­ній, Сім­псо­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.