ПЕРЕВЕРНУТА ВЕСЕЛКА

Barvinok - - Україна — країна героїв! Герої не вмирають! -

"Ко­ли ви­ни­кає перевернута веселка? Ва­дим РУДЕНКО, Ки­їв­ська обл."

Пе ре вер ну та ве сел ка з' яв­ля­є­ться ду же рід­ко. Для цьо го по­трі­бно кіль­ка умов. На ви­со­ті 7—8 кі­ло­ме­трів має бу­ти тон­ка за­ві­са пе­ри­стих хмар із кри­ста­ли­ків льо­ду, а на них під пев­ним ку­том по­вин­но впа­сти со­ня­чне сві­тло — щоб роз­кла­сти­ся на ба­га­то­ко­лір­ну сму­гу — спектр ко­льо­рів. Во­ни у пе­ре­вер­ну­тій ве­сел­ці роз­та­шо­ва­ні теж нав­па­ки: від чер­во­но­го уни­зу до фі­о­ле­то­во­го вго­рі.

Чи зна­єш ти за­гад­ки про ве­сел­ку. Які?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.