"Л Е Г Е Н І П Л А Н Е Т И"

"Що та­ке "ле­ге­ні пла­не­ти"? Ан­дрій Драч, Хмель­ни­цька обл."

Barvinok - - News -

“Ле­ге­ня­ми пла­не­ти" на­зи­ва­ють тро­пі­чні лі­си Ама­зо­нії (у ба­сей­ні рі­ки Ама­зон­ки). Це най­біль­ша на Зем­лі ни­зо­ви­на — при­бли­зно 7 міль­йо­нів ква­дра­тних кі­ло­ме­трів на те­ри­то­рії 9 кра­їн: Бра­зи­лії (60 від­со­тків), Пе­ру, Ко­лум­бії, Ве­не­су­е­ли, Еква­до­ру, Бо­лі­вії, Гайа­ни, Су­рі­нам і фран­цузь­кої Гві­а­ни (зна­йди їх на кар­ті). Ці лі­си ви­ро­бля­ють най­біль­ше ки­сню на Зем­лі, то­му їх і на­зи­ва­ють "ле­ге­ня­ми пла­не­ти". Тут на­лі­чу­ють більш як міль­йон ви­дів

ро­слин і тва­рин. Зна­чну ча­сти­ну Ама­зо­нії ще не до­слі­дже­но.

Як тре­ба по­во­ди­тись у лі­сі влі­тку?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.