НАЙ­БІЛЬ­ШЕ — У БРА­ЗИ­ЛІЇ

"Скіль­ки де­рев ро­сте на Зем­лі? Алі­на МІХНО, Чер­ка­ська обл."

Barvinok - - News -

Cкіль­ки де­рев ро­сте на Зем­лі — не знає ні­хто. Бо що­се­кун­ди одні з них ги­нуть, ін­ші ви­ро­ста­ють. А ось скіль­ки ви­дів де­рев існує ни­ні, на­у­ков­ці ви­зна­чи­ли — більш як 60 ти­сяч. Уче­ні скла­ли спи­сок, в яко­му за­зна­че­но, які де­ре­ва по­тре­бу­ють до­по­мо­ги. Адже май­же 300 ви­дів де­рев пе­ре­бу­ва­ють під за­гро­зою зни­кне­н­ня — у ди­кій при­ро­ді їх всьо го 50 кож но го з ви­дів. Най­біль­ше ви­дів де­рев ро­сте у Бра­зи­лії — по­над 8 700.

Що ти і твої дру­зі ро­би­те для то­го, аби ва­ше се­ло чи мі­сто ста­ло ще зе­ле­ні­шим?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.