С П Л Ю І Г ОВОРЮ

Barvinok - - News -

C"Чо­му лю­ди го­во­рять уві сні?

ом­ні­ло­квія (роз­мо­ви уві сні) — по­ши­ре­не яви­ще. Спо­сте­рі­га­є­ться пе­ре­ва­жно у 50 від­со­тків 3—10Aрі­чних ді­тей. Зго­дом во­ни пе­ре­ро­ста­ють цю осо­бли­вість, і ли­ше у 5 від­со­тків до­ро­слих во­на збе­рі­га­є­ться. Біль­шість та ких роз мов не шкі­дли­ві, три­ва­ють менш як 30 се­кунд і ні­чо­го не озна­ча­ють. Мо­жуть по­вто­рю­ва­ти­ся що­но­чі, а ча­сом від­бу­ва­ю­ться рід­ко — пі­сля на­пру­же­но­го дня чи хви­лю­вань. До лі­ка­ря слід звер­ну­ти­ся, якщо роз­мо­ви су­про­во­джу­ю­ться стра­хом, кри­ка­ми, бу­дять по­се­ред но­чі. Ре­це­птів від сом­ні­ло­квії не­має, про­сто слід уни­ка­ти стре­сів, вча­сно ля­га­ти спа­ти, не ди­ви­ти­ся на ніч жа­хай­сти­ків, до­бре ви­си­па­ти­ся.

Чи сня­ться то­бі фан­та­сти­чні сни?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.