МО­РО­ЗИ­ВО — ЗРАНКУ!

Barvinok - - News -

Уче­ні від­кри­ли ко­ри­сну і ду­же при­єм­ну для шко­ля­рів вла­сти­вість мо­ро­зи­ва. Япон­ські лі­ка­рі ствер­джу­ють: ре­гу­ляр­не вжи­ва­н­ня вран­ці хо­ло­дних ла­со­щів спри­яє роз­ви­тку ро­зу­мо­вих зді­бно­стей. Хо­чуть ба­тьки ба­чи­ти те­бе ро­зум­ни­ком — ма­ють що­дня до­да­ва­ти до сні­дан­ку рі­жок кри­жа­но­го сма­ко­ли­ка. А лі­то — най­кра­ща по­ра, щоб пе­ре­ві­ри­ти це від­кри­т­тя і під­го­ту­ва­ти­ся до но­во­го на­вчаль­но­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.