ДИВОВИЖНІ ОЧІ

Barvinok - - News -

У мо­рях Пів­ден­но­AСхі­дної Азії та на міл­ко­вод­ді Атлан­ти­чно­го оке­а­ну во­ди­ться ме­чо­хвіст — ре­лі­кто­ва мор­ська тва­ри­на. Йо­го сплю­ще­не 60Aсан­ти­ме­тро­ве ті­ло вкри­те пан­ци­ром і за­кін­чу­є­ться дов­гим хво­сто­вим від­рос­тко­мAши­пом. Осо­бли­во ці­ка­ві у ньо­го очі: два скла­дні ока роз­та­шо­ва­ні по бо­ках пан­ци­ра і два ма­лень­кі — спе­ре­ду. Ко­жне з них скла­да­є­ться ні­би з ба­га­тьох окре­мих ду­же чу­тли­вих лінз, зав­дя­ки яким на сі­тків­ці утво­рю­є­ться чі­тке, кон­тра­стне зо­бра­же­н­ня. Це під­ка­за­ло вче­ним ство­ре­н­ня те­ле­ві­зій­ної си­сте­ми з над­зви­чай­но кон­тра­стним зо­бра­же­н­ням, що дає змо­гу пе­ре­да­ва­ти які­сні знім­ки з ін­ших пла­нет на Зем­лю. Та очі ме­чо­хво­ста влов­лю­ють і не­ви­ди­мі для лю­ди­ни уль­тра­фі­о­ле­то­ві та ін­фра­чер­во­ні про­ме­ні! А та­кож спри­йма­ють по­ля­ри­зо­ва­не сві­тло, зав­дя­ки яко­му він мо­же орі­єн­ту­ва­ти­ся без до­по­мо­ги сон­ця й зі­рок. Це ще одна під­каз­ка вче­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.