ЧОВЕН РИБА

Barvinok - - News -

Пі­дво­дні чов­ни ру­ха­ю­ться за до­по­мо­гою гвин­тів. Обер­та­ю­чись, гвин­ти ство­рю­ють си­лу тя­ги, яка й на­дає ру­ху мор­сько­му су­дну. У жи­вій при­ро­ді існу­ють схо­жі "при­строї". Пін­гві­ни чу­до­во пла­ва­ють під во­дою, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ла­пи та кри­ла. А ри­би і мор­ські ссав­ці — плав­ці. Ту­нець, ко­ли пли­ве, ру­хає хво­сто­вим плав­цем з бо­ку в бік, а дель­фі­ни й ки­ти — зго­ри вниз. Та по­при цю від­мін­ність, те­хні­ка пла­ва­н­ня мор­ських ме­шкан­ців одна­ко­ва: в її осно­ві — ко­ли­ва­н­ня. Уже ство­ре­но чов­ни, які ру­ха­ю­ться під во­дою зав­дя­ки ко­лив­но­му плав­цю — як ри­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.