МІСТОК — ЯК ЛИСТОК

Barvinok - - News -

Ви, ма­буть, по­мі­ча­ли, що ли­стя на де­ре­вах іно­ді скру­чу­є­ться або згор­та­є­ться труб­кою, спі­ра­л­лю, у ви­гля­ді жо­лоб­ка. Так во­но на­бу­ває най­біль­шої мі­цно­сті. Цей прин­цип бу­ло ви­ко­ри­ста­но під час по­бу­до­ви не­зви­чай­но­го мо­ста, що на­га­дує на­пів­згор­ну­тий листок. Ек­спе­ри­мен­таль­ні ви­про­бу­ва­н­ня під­твер­ди­ли лег­кість і на­дій­ність кон­стру­кції, яку за­без­пе­чу­ва­ли за­гну­ті з обох бо­ків, як у лис­тка, краї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.