ЗАВЖДИ ГОСТРІ

Barvinok - - News -

Чо­му кіг­ті в ко­та, дзьоб у дя­тла або зу­би у зай­ця чи бо­бра гострі й з ро­ка­ми не за­ту­плю­ю­ться? Як з'ясу­ва­ли вче­ні, во­ни са­мо­за­го­стрю­ю­ться зав­дя­ки ба­га­то­ша­ро­вій кон­стру­кції їх тка­нин. Твер­ді стер­жне­ві ша­ри ото­че­ні м'якши­ми. Отож під час ро­бо­ти твер­ді ша­ри за­зна­ють біль­шо­го на­ван­та­же­н­ня, м'якші — мен­шо­го, при цьо­му по­ча­тко­вий кут за­го­стре­н­ня не змі­ню­є­ться. Са­ме так пра­цю­ють і са­мо­за­го­стрю­валь­ні ін­стру­мен­ти — но­жі та ме­ха­ні­чні різ­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.