СПІВУЧІ ПІСКИ

Barvinok - - Головна Сторінка - "Де мо­жна по­чу­ти співучі піски? Ан­тон КРОТЕНКО, За­по­різь­ка обл."

Це при­ро­дне яви­ще ви­ни­кає за пев­них умов. У сві­ті є що­най­мен­ше 31 пу­сте­ля і узбе­реж­жя, де піски "спів­а­ють". По­чу­ти їх мо­жна і в Укра­ї­ні — на пі­ща­ній ко­сі бі­ля рі­чки Ла­пин­ки не­по­да­лік мі­ста Ні­ко­по­ля.

Якщо прой­ти­ся кри­хкою кір­кою пі­ску, що утво­рю­є­ться пі­сля до­щу, то ви­ни­кає звук, схо­жий на свист ав­то­мо­біль­ної ка­ме­ри. "Пі­сня" три­ває від кіль­кох се­кунд до 15 хви­лин.

Які при­ро­дні ди­во­ви­жі ти ба­чив під час ка­ні­кул?

Укра­ї­на — кра­ї­на ге­ро­їв!

Ге­рої не вми­ра­ють!

Для "Бар­він­ку"

і для те­бе при­ду­му­ва­ли, му­дру­ва­ли, пи­са­ли:

Укра­їн­ський на­род

та ін­ші на­ро­ди. Ста­ро­дав­ні му­дре­ці, вче­ні, ви­на­хі­дни­ки, Іван Фе­до­ров,

Т. Г. Шев­чен­ко. Пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, ху­до­жни­ки, Ін­тер­нет, Кем­бри­дж­ський

уні­вер­си­тет, Все­укра­їн­ська пре­мія

"Ди­во-ди­ти­на". Пре­зи­дент Бар­ві­нок.

У цьо­му їм до­по­ма­га­ли: Го­лов­ний ре­да­ктор Ва­силь ВОРОНОВИЧ

Ре­да­ктор від­ді­лу лі­те­ра­ту­ри Сві­тла­на ПРУДНИК

Лі­те­ра­тур­ний ре­да­ктор Лю­бов ВОРОНОВИЧ Комп’ютер­на верс­тка, ди­зайн Єли­за­ве­та РУДЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.