ПЕРШИЙ БУКВАР

Barvinok - - Головна Сторінка - "Хто ви­дав перший укра­їн­ський буквар? Оль­га КРАВЕЦЬ, Дні­про­пе­тров­ська обл."

Перший "Буквар" ("Азбу­ку") на­дру­ку­вав в Укра­ї­ні (у Льво­ві) Іван Фе­до­ров у 1574 ро­ці. До на­ших ча­сів збе­ріг­ся ли­ше один йо­го при­мір­ник.

Перший дру­ко­ва­ний буквар, ви­да­ний укра­їн­ським ав­то­ром Лав­рен­ті­єм Зи­за­ні­єм у 1596 ро­ці у м. Віль­но, мав на­зву "На­у­ка до чи­та­н­ня й ро­зу­мі­н­ня слов'ян­сько­го пи­сьма". До ньо­го бу­ло до­да­но слов­ник із1061 сло­ва.

Перший укра­їн­ський слов­ник — "Ле­ксис з тлу­ма­че­н­ням слов'ян­ських слів на про­сту мо­ву" — уклав не­ві­до­мий ав­тор пі­сля 1581 ро­ку. Він мі­стив 896 слів. У ру­ко­пи­сно­му ва­рі­ан­ті збе­ріг­ся до на­шо­го ча­су як до­да­ток до "Острозь­кої Бі­блії".

Що то­бі най­біль­ше по­до­ба­ло­ся в "Бу­ква­рі" , за яким ти вчив­ся чи­та­ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.