ЛАНЦЮЖОК ЄДНАННЯ БАРВІНЧАТ

Barvinok - - Головна Сторінка -

У сі­чні на­сту­пно­го ро­ку "Бар­він­ку" ви­пов­ни­ться 90 ро­ків. На честь юві­лею чи­та­чі утво­рю­ють ланцюжок єднання барвінчат. Уни­зу сто­рін­ки ба­чиш ланцюжок із ві­но­чків. У них — іме­на та прі­зви­ща най­актив­ні­ших барвінчат. Чи­тай цей но­мер жур­на­лу з дру­зя­ми, з яки­ми від­по­чи­ва­ти­меш улі­тку.

За­про­по­нуй їм та­кож на­ма­лю­ва­ти ві­но­чки і впи­са­ти в них свої іме­на та прі­зви­ща. Або ж са­ма на­ма­люй ві­но­чки і впи­ши в них іме­на та прі­зви­ща дру­зів, які про­чи­та­ли цей но­мер. За­пи­тай, чи хо­ті­ли б во­ни ста­ти бар­він­ча­та­ми. По­я­сни, що для цьо­го тре­ба пе­ред­пла­ти­ти "Бар­ві­нок" на по­шті. Бе­ри із со­бою жур­нал усю­ди, де бу­ва­єш під час ка­ні­кул.

Хай усі зна­ють:

"Барвінкова родина — вся Укра­ї­на"!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.