ЗЕМ­ЛЯ У ДВОРІ ГУДЕ!

Barvinok - - Головна Сторінка -

Ка­тру­сі Ку­зя­кі­ній із се­ла Ясно­го­род­ка, що на Ки­їв­щи­ні, змал­ку ду­же по­до­ба­ло­ся ба­ра­ба­ни­ти по сто­лу па­ли­чка­ми для су­ші. Та якось під

час кон­цер­ту ба­ра­бан­щик по­да­ру­вав їй справ­жні па­ли­чки. Щоб во­на не сту­ка­ла ни­ми по ме­блях, та­то ку­пив їй ба­ра­бан і обла­днав у са­рай­чи­ку му­зи­чну сту­дію: об­бив сте­лю і сті­ни ва­тни­ми ков­дра­ми та ста­ри­ми пле­да­ми — щоб су­сі­ди не сва­ри­ли­ся. А в дворі, ко­ли дів­чин­ка

грає, зем­ля гуде. То­ді їй бу­ло шість ро­ків. А вже че­рез два ро­ки Ка­тру­ся взя­ла участь у спіль­них кон­цер­тах із ві­до­ми­ми гур­та­ми "Во­плі Ві­до­пля­со­ва", "Та­бу­ла Ра­са", Mad Heads, ста­ла при­зе­ром між­на­ро­дних ди­тя­чих му­зи­чних фе­сти­ва­лів, зокре­ма отри­ма­ла на­го­ро­ду пре­сти­жно­го аме­ри­кан­сько­го фе­сти­ва­лю Golden Dream. Від­так у са­рай­чи­ку з'яви­ли­ся на­го­ро­ди. Та осо­бли­ва гор­дість Ка­тру­сі — справ­жня удар­на уста­нов­ка: креш, райд, хай-хет, ба­ра­бан, том­том, бас-ба­ра­бан, "бо­чка". Дів­чин­ка охо­че

роз­по­від­ає, хто їх по­да­ру­вав. До ре­чі, во­на са­мо­стій­но вчи­ла но­тну гра­мо­ту і роз­би­ра­ла пар­тії удар­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.