ТРИНАДЦЯТИРІЧНА ВИНАХІДНИЦЯ

Barvinok - - Головна Сторінка -

Тринадцятирічна Ві­кто­рія Мель­ни­чук із Бор­що­ва, що на Тер­но­піль­щи­ні, — юний ви­на­хі­дник, най­мо­лод­ша уча­сни­ця ба­га­тьох все­укра­їн­ських кон­кур­сів, при­свя­че­них енер­го­збе­ре­жен­ню та еко­ло­гії.

Дів­чи­на лю­бить екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти. Зокре­ма, ство­ри­ла за­ря­дний при­стрій для мо­біль­но­го те­ле­фо­ну на осно­ві кар­то­плі та си­сте­му ви­зна­че­н­ня вмі­сту ніт­ра­тів в ово­чах. Ві­кто­рія по­сі­ла дру­ге мі­сце у но­мі­на­ції "Най­ро­зум­ні­ша ди­ти­на "Все­укра­їн­ської

пре­мії "Ди­во-ди­ти­на—2017".

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.