Є ПІДЗЕМНА РІЧКА?

Barvinok - - Головна Сторінка -

Єди­на у сві­ті підземна річка про­ті­кає в Укра­ї­ні. Її ви­яв­ле­но на дні Чор­но­го мо­ря. Уче­ні схи­ля­ю­ться до дум­ки, що во­на утво­ри­ла­ся вна­слі­док пе­ре­ті­ка­н­ня со­ло­ної во­ди Мар­му­ро­во­го мо­ря в менш со­ло­ну Чор­но­го мо­ря. Тож во­да у ній ду­же со­ло­на.

Зав­довж­ки во­на 37 мор­ських миль, зав­шир­шки — більш як пів­ми­лі (мор­ська ми­ля — 1852, 3 ме­тра — по­лі­чи, скільки це ме­трів). Не ду­же ве­ли­ка річка пе­ре­но­сить ба­га­то во­ди — по­над 22 ти­ся­чі ку­бі­чних ме­трів на се­кун­ду. Як­би те­кла на по­верх­ні, то за цим по­ка­зни­ком по­сі­да­ла б шо­сте мі­сце у сві­ті. Швид­кість те­чії — 7,5 кі­ло­ме­тра на го­ди­ну.

Пі­дво­дна річка утво­ри­ла жо­лоб, гли­би­на яко­го мі­сця­ми ся­гає 35 ме­трів. Тут є по­ро­ги і справ­жні во­до­спа­ди, бе­ре­ги і за­пла­ва.

Від сво­їх зем­них “се­стер” во­на від­рі­зня­є­ться ось чим. Ко­ли по­тік різ­ко спа­дає, то во­да за­кру­чу­є­ться по спі­ра­лі не за го­дин­ни­ко­вою стріл­кою, як це від­бу­ва­є­ться у на­зем­них рі­чках Пів­ні­чної пів­ку­лі, а нав­па­ки — про­ти го­дин­ни­ко­вої стріл­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.