ЧОВЕН У ДЕЛЬФІНЯЧІЙ ШКУРІ

Barvinok - - Головна Сторінка - Во­ло­ди­мир ВЕРХОВЕНЬ

Лю­ди­на дав­но звер­ну­ла ува­гу на тва­рин, що жи­вуть у во­ді й умі­ють швид­ко пла­ва­ти. Зокре­ма, ко­са­тки (мор­ські вов­ки) мо­жуть ру­ха­ти­ся зі швид­кі­стю до 55 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну, а їх су­мир­ні ро­ди­чі — дель­фі­ни — до 35 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну. Са­ме во­ни "до­по­мо­гли" кон­стру­кто­рам ство­ри­ти осо­бли­ву об­шив­ку під­во­дної ча­сти­ни су­ча­сних ко­ра­блів, яка збіль­ши­ла їхню швид­кість на чверть за ті­єї са­мої по­ту­жно­сті дви­гу­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.