БУДИНОК-СТЕБЛО

Barvinok - - Головна Сторінка -

Вив­ча­ю­чи бу­до­ву ро­слин, уче­ні бу­ли не­аби­як зди­во­ва­ні: їх ство­ре­но за всі­ма пра­ви­ла­ми бу­ді­вель­ної те­хні­ки! Однак при­ро­дні ви­тво­ри до­ско­на­лі­ші за люд­ські! Є ви­со­кі ро­сли­ни, які ма­ють кри­хі­тну пло­щу опо­ри і не ла­ма­ю­ться! При­ди­ві­ться до пше­ни­чно­го сте­бла: спів­від­но­ше­н­ня тов­щи­ни со­ло­ми­ни до її ви­со­ти ста­но­вить 1: 500. А на ній же три­ма­є­ться пов­но­зер­ний ко­ло­сок, що ва­жить у 1,5 ра­за біль­ше за ва­гу са­мої сте­бли­ни. Мі­цність та­кій "бу­до­ві" за­без­пе­чу­ють ве­ре­те­но­по­ді­бна фор­ма та осо­бли­ві зчле­ну­ва­н­ня. Тож силь­ний ві­тер, що ви­ри­ває де­ре­во з ко­рі­н­ням, ли­ше при­ги­нає до зем­лі пше­ни­чні сте­бла.

Те­пер за та­ким зраз­ком про­е­кту­ють ви­со­тні бу­дин­ки: у них осно­ва вуж­ча, ніж се­ре­дня ча­сти­на. Зда­є­ться, ні­би ви­ро­сли во­ни у фор­мі пше­ни­чно­го сте­бла.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.