НАЙПРОСТІШІ... З РЕАКТИВНИМ ДВИГУНОМ!

Barvinok - - Головна Сторінка -

Важ­ко по­ві­ри­ти, але са­ме найпростіші тва­ри­ни ста­ли про­обра­зом ство­ре­н­ня ре­актив­но­го дви­гу­на. Одна з них — ме­ду­зо­хло­ріс фі­о­ле — сво­їм ру­хом схо­жа на ме­ду­зу: во­на зби­рає до­ку­пи джгу­ти­ки на ті­лі, ви­ки­дає стру­мінь во­ди і зав­дя­ки цьо­му пе­ре­мі­ща­є­ться у про­ти­ле­жно­му на­прям­ку.

Ще до­ско­на­лі­ший "дви­гун" у кра­спе­до­тел­ли пи­ле­о­люс: во­да над­хо­дить усе­ре­ди­ну ті­ла і з си­лою ви­штов­ху­є­ться че­рез отво­ри, що зву­жу­ю­ться. У по­ді­бний спо­сіб ру­ха­ю­ться ме­ду­зи і гі­дри та во­сьми­но­ги й каль­ма­ри. Каль­ма­ри, роз­ви­ва­ю­чи швид­кість до 15 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну, пли­вуть "за­дом на­пе­ред" і на­віть мо­жуть ви­стри­бну­ти з во­ди.

Вив­чив­ши цей прин­цип ру­ху, уче­ні впро­ва­ди­ли йо­го в те­хні­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.