У ЧОМУ ТВОЯ СИ­ЛА?

Barvinok - - Головна Сторінка -

ТЕСТ

Щоб до­сяг­ти успі­ху, опи­рай­ся на те, в чому ти най­силь­ні­ший, що вмі­єш най­кра­ще. Си­ла — у по­зи­тив­них ри­сах,

вла­сти­вих тво­є­му зна­ко­ві Зо­ді­а­ку.

ОВНИ — впев­не­ні у со­бі, енер­гій­ні, не­за­ле­жні, ви­на­хі­дли­ві.

ТЕЛЬЦІ — по­стій­ні, вір­ні, са­мо­стій­ні, рі­шу­чі,

пра­цьо­ви­ті. БЛИЗНЮКИ — ін­те­ле­кту­аль­ні, зді­бні, ви­на­хі­дли­ві,

то­ва­ри­ські.

РАКИ — чуй­ні, дбай­ли­ві,

са­мо­стій­ні, ро­ман­ти­чні, ма­ють

ба­га­ту уяву.

ЛЕВИ — сер­йо­зні, до­бро­зи­чли­ві, впев­не­ні у со­бі, від­по­від­аль­ні.

ДІВИ — спо­кій­ні, пра­це­лю­бні, ува­жні, пра­кти­чні, від­да­ні.

ТЕРЕЗИ — то­ва­ри­ські, при­ва­бли­ві, не­кон­флі­ктні, ма­ють

хо­ро­ший смак.

СКОРПІОНИ — на­по­ле­гли­ві, не­за­ле­жні, з роз­ви­не­ною

ін­ту­ї­ці­єю.

СТРІЛЬЦІ — актив­ні, щи­рі, прав­ди­ві, дру­же­лю­бні, спра­ве­дли­ві,

до­пи­тли­ві.

КОЗЕРОГИ —

обе­ре­жні, пра­це­лю­бні, від­по­від­аль­ні, ди­сци­плі­но­ва­ні.

ВОДОЛІЇ — ори­гі­наль­ні, гу­ман­ні,

не­за­ле­жні, ви­на­хі­дли­ві, вір­ні. РИБИ — м'які, до­брі, дбай­ли­ві, го­то­ві при­йти на до­по­мо­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.