НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ НА ЗЕМЛІ

Barvinok - - News -

"Де найкраще жи­ти у сві­ті?

Оле­на КОВАЛЬ, Ки­їв­ська обл.”

Ні­ме­цькі клі­ма­то­ло­ги ви­рі­ши­ли ви­зна­чи­ти, де на на­шій пла­не­ті лю­ди­ні найкраще жи­ти і пра­цю­ва­ти. З по­між ба­га­тьох ти­сяч ва­рі­ан­тів комп'ютер обрав мі­сто Не­ми­рів на Він­нич­чи­ні. Тож нам є чим пи­ша­ти­ся: найкраще місце у сві­ті — в Укра­ї­ні!

Ще дав­ні ман­дрів­ни­ки за­хо­плю­ва­ли­ся при­ро­дою Пра­в­обе­ре­жної Укра­ї­ни, зокре­ма її пів­ден­ної ча­сти­ни — По­буж­жя і По­дні­стров'я (зна­йди на кар­ті). Їх на­зи­ва­ли укра­їн­ськи­ми суб­тро­пі­ка­ми і зем­лею, яка те­че ме­дом і мо­ло­ком.

Тут ви­ста­чає сон­ця і во­ло­ги, не­має силь­них мо­ро­зів і ве­ли­кої спе­ки, во­ло­гість по­ві­тря близь­ка до іде­аль­ної для лю­дей і ро­слин. Тож ро­стуть у цьо­му краї пер­си­ки, че­ре­шні, го­рі­хи, ви­но­град. А кру­ті схи­ли кань­йо­нів рі­чок, що на­ве­сні вкри­ті жов­тим

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.