ОЧІ — ЯК У ОРЛА

Barvinok - - News -

"Що та­ке "го­стро­та зо­ру"?

Олег КИКОТЬ, Хмель­ни­цька обл."

Го­стро­та зо­ру — це зда­тність ба­чи­ти дві ма­лень­кі то­чки, які зна­хо­дя­ться на най­мен­шій від­ста­ні одна від одної, як окре­мі об'єкти.

Її ви­зна­ча­ють за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них та­блиць. Сто­від­со­тко­вим у лю­ди­ни є зір, ко­ли во­на роз­рі­зняє всі сим­во­ли на пе­ре­ві­ряль­ній та­бли­ці. Та є лю­ди, які ма­ють дво­хсот від­со­тко­вий зір. Ре­корд го­стро­ти зо­ру на­ле­жить ні­ме­цькій сту­ден­тці Ве­ро­ні­ці Сей­дер — во­на ба­чи­ла (у 1972 ро­ці) при­бли­зно у 20 ра­зів кра­ще, ніж зви­чай­на лю­ди­на.

Про та­ких лю­дей ка­жуть: очі — як у орла. Цей птах по­мі­чає кро­ли­ка, що за­ча­їв­ся у тра­ві, з ви­со­ти 1500 ме­трів.

Як ти бе­ре­жеш очі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.