МУРКОТЛИВА МАТЕМАТИКА

Barvinok - - News -

"Скіль­ки ко­тів у сві­ті?

Ле­ся БУРКУН, Чер­ка­ська обл."

yсві­ті на­лі­чу­ють по­над пів­мі­льяр­да до­Ума­шніх

ко­тів. Най­біль­ше мур­ко­тун­чи­ків лю­блять в Ав­стра­лії: на де­ся­тьох ав­стра­лій­ців при­па­дає 9 ко­тів. У Єв­ро­пі "най­ко­тя­чі­шою" кра­ї­ною є Фран­ція, де май­же 8 міль­йо­нів мур­чи­ків. А от у Пе­ру чи Га­бо­ні во­ни зу­стрі­ча­ю­ться рід­ко.

Ко­жен кіт має уні­каль­ний ма­лю­нок по­верх­ні но­са — як від­би­ток паль­ця лю­ди­ни.

Чим ра­дує те­бе твій мур­чик?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.