ЗА ПРИКЛАДОМ ТЕРМІТІВ

Barvinok - - News -

Сво­го ча­су аме­ри­кан­ська фір­ма, яка ви­го­тов­ляє ко­пі­ю­валь­ні апа­ра­ти "Ксе­рокс", за­про­по­ну­ва­ла но­ву те­хно­ло­гію ме­ха­ні­зму, що по­дає па­пір для ко­пі­рів і прин­те­рів.

У при­строї роз­ро­бни­ки ско­пі­ю­ва­ли по­ве­дін­ку зграї де ко­жна ко­ма­ха при­ймає не­за­ле­жні рі­ше­н­ня, але при цьо­му всі ра­зом ру­ха­ю­ться до спіль­ної ме­ти,

на­при­клад, по­бу­до­ви гні­зда. Скон­стру­йо­ва­на дру­кар­ська схе­ма осна­ще­на без­ліч­чю по­ві­тря­них со­пел,

ко­жне з яких діє не­за­ле­жно, без ко­манд цен­тра­льо­го про­це­со­ра, однак у той же час во­ни

спри­я­ють ви­ко­нан­ню

спіль­но­го завдання — про­су­ва­н­ня

па­пе­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.