РОБОТ — ДРУГ ЛЮ­ДИ­НИ

Barvinok - - News -

В апте­ках Шан­хая (Ки­тай) пра­цю­ють

На­ти­снеш на сен­сор­ний екран з опи­сом сим­пто­мів хво­ро­би — і робот ми­т­тю по­ста­вить ді­а­гноз та по­ре­ко­мен­дує не­об­хі­дні лі­ки. У де­яких бри­тан­ських лі­кар­нях є

А ще існу­ють — охо­ро­ня­ють при­ва­тні са­ди­би, зда­тні роз­пі­зна­ва­ти го­спо­да­рів і три­ма­ти в па­мя­ті 65 ти­сяч фраз і ти­ся­чу окре­мих слів,

— ро­бо­ти тан­ців­ни­ки, що вправ­но ви­ко­ну­ють ди­ско, панк, фанк, рок, хі­пхоп, брейк.

Уче­ні й ін­же­не­ри на­ма­га­ю­ться кон­стру­ю­ва­ти ро­бо­тів, ма­кси­маль­но схо­жих на лю­дей. А от­же, пе­ре­су­ва­ти­ся во­ни ма­ють із до­по­мо­гою ніг.

У Стен­форд­сько­му уні­вер­си­те­ті ство­ри­ли мі­ні­а­тюр­но­го ше­сти­но­го­го ро­бо­та — ру­ха­є­ться так, як тар­ган, і одно­но­го­го

зда­тно­го утри­му­ва­ти не­стій­ку рів­но­ва­гу, по­стій­но стри­ба­ю­чи. Май­же так, як ви, ко­ли гра­є­те у "кла­си­ки"!

що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.