ЧЕРВОНІ ОЧІ

Barvinok - - News - Олег КІКОТЬ , Ки­їв­ська обл.” "Чо­му на фо­то очі ча­сом ви­хо­дять чер­во­ни­ми?

Чер­во­ни­ми очі на фо­то ро­бить спа­лах. Йо­го яскра­ве сві­тло про­хо­дить крізь зі­ни­ці і від­би­ва­є­ться від су­дин­ної обо­лон­ки, яка жи­вить кров'ю сі­тків­ку — це і є при­чи­на чер­во­но­го ко­льо­ру.

Ефект чер­во­них очей ча­сті­ше ви­ни­кає у лю­дей зі сві­тлою шкі­рою, а та­кож у ді­тей — їхні зі­ни­ці швид­ше роз­ши­рю­ю­ться у тем­ря­ві.

Що ти лю­биш фо­то­гра­фу­ва­ти? На­ді­шли "Бар­він­ку" (мо­жна еле­ктрон­ною по­штою) одну із зро­бле­них то­бою фо­то­гра­фій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.