ЗБЕ­РЕГ­ТИ УСЕ НА СВІ­ТІ

Barvinok - - News - Оле­на КОРЕЦЬ, Хмель­ни­цька обл." "Що та­ке еко­банк?

Хи­жа­цьке став­ле­н­ня лю­ди­ни до при­ро­ди упро­довж сто­літь при­зве­ло до то­го, що на Зем­лі на­зав­жди зни­кли

ба­га­то ви­дів ро­слин і тва­рин. Та на­ре­шті лю­ди сха­ме­ну­ли­ся і зро­зумі­ли, що втра­ча­ють і мо­жуть

втра­ти­ти ще ба­га­то чо­го. То­му й по­ча­ли бу­ду­ва­ти еко­ло­гі­чні бан­ки (біо­ло­гі­чні та еко­ло­гі­чні схо­ви­ща), де

пра­гнуть збе­рег­ти усе на сві­ті. У 2006 ро­ці на ко­шти Нор­ве­гії на остро­ві Шпіц­бер­ген по­бли­зу Пів­ні­чно­го по­лю­са збу­ду­ва­ли Все­сві­тнє схо­ви­ще на­сі­н­ня. Во­но мо­же вмі­сти­ти 4,5 міль­йо­на зраз­ків на­сі­н­ня. Ко­жна кра­ї­на має тут свій від­сік. Ни­ні в еко­бан­ку збе­рі­га­є­ться на­сі­н­ня більш як 5 ти­сяч ви­дів основ­них про­до­воль­чих куль­тур, зокре­ма со­тні ти­сяч сор­тів пше­ни­ці та ри­су.

На­сі­н­ня яких ро­слин тво­го краю ти за­про­по­ну­вав би до еко­бан­ку?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.