ДИВО МА­ТЕ­РІ­АЛ

Barvinok - - News -

йо­го по­ча­ли ви­ро­бля­ти у 50Tті ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Цей ди­во­Tма­те­рі­ал є всю­ди: з ньо­го ви­го­тов­ля­ють обгор­тки для со­ло­до­щів, одяг, по­суд, де­та­лі лі­та­ків, ма­шин... Він лег­кий і дов­го­ві­чний.

Однак від ньо­го ни­ні по­тер­пає еко­ло­гія всі­єї пла­не­ти. Йо­го ви­го­тов­ле­но вже 8,3 мі­льяр­да тонн (стіль­ки ва­жить мі­льярд сло­нів!). Це пе­ре­ви­щує ви­ро­бни­цтво ста­лі, це­мен­ту, це­гли. На­зву ма­те­рі­а­лу про­чи­та­єш у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го на­зви пта­хів.

лог з уні­вер­си­те­ту Ка­лі­фор­нії (США) Ро­ланд Ґе­єр.

Ро­зга­дай ре­бус і про­чи­тай пропу­ще­ні сло­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.