ЗА­ГРО­ЗА

Barvinok - - News -

Біль­шість про­ду­кції з цьо­го ма­те­рі­а­лу — не­три­ва­ло­го ви­ко­ри­ста­н­ня, швид­ко опи­ня­є­ться на смі­тни­ку.

Ни­ні по­над 70 від­со­тків та­ких ви­ро­бів зво­зять на зва­ли­ща, менш як 7 від­со­тків із них пе­ре­ро­бле­но.

"Ми швид­ко пря­му­є­мо до то­го, щоб ста­ти ... ... ", — так ска­зав про за­гро­зу для на­шої пла­не­ти ін­ду­стрі­аль­ний еко­Ма­со­во

*Дру­ге сло­во у ре­бу­сі до ці­ка­вин­ки "За­гро­за".

**Дру­ге сло­во у ре­бу­сі до ці­ка­вин­ки "За­гро­за".

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.