ОЧІ ОСВІТЛЮВАЧІ

Barvinok - - News -

Очі зви­чай­ної ма­ють не­зви­чай­ну бу­до­ву. Звер­ху

во­ни вкри­ті сі­ткою, яка від­би­ває і за­лом­лює сві­тло під пря­мим ку­том не­за­ле­жно від ку­та па­ді­н­ня. Як­би вда­ло­ся ви­на­йти та­ке по­кри­т­тя, це ста­ло б справ­жньою зна­хід­кою для кон­стру­кто­рів со­ня­чних ба­та­рей і ко­ле­кто­рів. Адже їх сьо­го­дні вста­нов­лю­ють на спе­ці­аль­ні при­строї, що весь час

му­сять обер­та­ти­ся за сон­цем. З по­ді­бним по­кри­т­тям та­кі ба­та­реї мо­жна бу­ло б крі­пи­ти не­ру­хо­мо бу­дьTде, адже во­ни улов­лю­ва­ли б сві­тло­вий по­тік, хоч би звід­ки він па­дав. Це зна­чно зде­ше­ви­ло б ви­ро­бни­цтво со­ня­чної еле­ктро­енер­гії.

Зав­да­н­ня для до­пи­тли­вих.

Во­на осна­ще­на де­ся­тьма з'єд­на­ни­ми між со­бою сер­во­дви­гу­на­ми, які ді­ють як одне ці­ле. За прин­ци­пом ці­єї ме­ха­ні­чної ру­ки­Tхо­бо­та в май­бу­тньо­му мо­жна ство­рю­ва­ти не­до­ро­гі гну­чкі

про­те­зні при­строї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.