ПО­ПЕ­РЕ­ДЖА­ЮТЬ ПРО ШТОРМ

Barvinok - - News -

При­ро­да на­ді­ли­ла ор­га­на­ми, що влов­лю­ють ін­фра­зву­ки (ко­ли­ва­н­ня, які не спри­ймає люд­ське ву­хо). То­му во­ни від­чу­ва­ють на­бли­же­н­ня штор­му за 10— 12 го­дин і від­пли­ва­ють да­ле­ко в мо­ре. Ску­пче­н­ня ме­дуз бі­ля бе­ре­га свід­чить, що мо­ре бу­де спо­кій­ним, от­же, ри­бал­ки мо­жуть ви­ру­ша­ти на про­ми­сел.

За прин­ци­пом чу­тли­во­го "ву­ха" ме­ду­зи вче­ні скон­стру­ю­ва­ли при­лад, який по­пе­ре­джає про шторм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.