БІО­ЛО­ГІ­ЧНІ "ПРИ­СТРОЇ"

Barvinok - - News -

Та не ли­ше ме­ду­зи є "біо­си­но­пти­ка­ми". і ма­ють на го­ло­ві й у пе­ре­дній ча­сти­ні ту­лу­ба ка­на­ли, що фі­ксу­ють змі­ну 0,1 гра­ду­са тем­пе­ра­ту­ри. й від­чу­ва­ють ра­діо­актив­не ви­про­мі­ню­ва­н­ня. А й зокре­ма ті, що мі­гру­ють на ве­ли­кі від­ста­ні, ре­а­гу­ють на змі­ну ма­гні­тно­го по­ля Зем­лі.

Ці біо­ло­гі­чні "при­строї" до­по­ма­га­ють уче­ним роз­ро­бля­ти ви­со­ко­чу­тли­ві за­со­би ви­яв­ле­н­ня, на­ві­га­ції та орі­єн­та­ції, ду­же по­трі­бні для без­пе­чних на­зем­них, мор­ських та авіа­цій­них по­до­ро­жей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.