БАЛАКУЧА ПРАЛЬНА МАШИНА

Barvinok - - News -

Уже є пральна машина, яка не ли­ше пе­ре одяг, а й "роз­мов­ляє". Во­на чі­тко від­по­від­ає на за­пи­та­н­ня: "Чи мо­жна пра­ти ра­зом чор­ні брю­ки і бі­лу фут­бол­ку?", "Чи пра­виль­но ви­став­ле­но тем­пе­ра­ту­ру?" то­що. І про­гра­му під­би­рає так, щоб ви­пра­ні со­ро­чки лег­ше бу­ло пра­су­ва­ти. По­ки що вміє роз­мов­ля­ти ан­глій­ською та іта­лій­ською мо­ва­ми.

У Та­ї­лан­ді пла­ну­ють пе­ре­тво­ри­ти ву­ли­чних со­бак на вар­то­вих по­ряд­ку.

На них одя­гнуть спе­ці­аль­ні жи­ле­ти з ві­део­ка­ме­ра­ми і сен­со­ра­ми для сте­же­н­ня за по­ряд­ком на ву­ли­цях. Крім то­го, у та­кий спо­сіб вла­да пра­гне на­вчи­ти лю­дей спри­йма­ти тва­рин як ко­ри­сних істот (тай­ці не ду­же ша­ну­ють ву­ли­чних со­бак — їм ча­стень­ко пе­ре­па­дає на го­рі­хи від пе­ре­хо­жих).

За­чув­ши не­без­пе­ку (на­при­клад, по­ба­чив­ши озбро­є­них лю­дей чи по­же­жу), пес по­чи­нає гав­ка­ти. Одра­зу вми­ка­є­ться си­сте­ма зв'яку з чер­го­вим по­лі­цей­ським — і на мі­сце по­дії при­бу­ва­ють фа­хів­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.