А ТАТО БІГАВ ШВИДШЕ

"Чо­му тре­ба гра­ти в ру­хли­ві ігри на по­ві­трі? Ма­ри­на КРІТ, Тер­но­піль­ська обл."

Barvinok - - News -

Ру­хли­ві ігри на сві­жо­му по­ві­трі за­гар­то­ву­ють ор­га­нізм, ро­блять йо­го ви­три­ва­лі­шим і стій­кі­шим до за­хво­рю­вань.

Та є ще одна при­чи­на не за­си­джу­ва­ти­ся за комп'ютер­ни­ми ігра­ми чи пе­ред те­ле­ві­зо­ром.

Уче­ні до­слі­ди­ли фі­зи­чну актив­ність 25 міль­йо­нів тво­їх ро­ве­сни­ків по всьо­му сві­ту (28 кра­їн) і ді­йшли нев­ті­шно­го ви­снов­ку: ба­га­то хто з них не мо­же бі­га­ти так швид­ко, як це ро­би­ли у ди­тин­стві їхні ба­тьки.

Су­ча­сні ді­ти про­бі­га­ють ми­лю (1,6 кі­ло­ме­тра) при­бли­зно на пів­то­ри хви­ли­ни по­віль­ні­ше, ніж одно­лі­тки трид­цять ро­ків то­му.

Про які ці­ка­ві фа­кти з жи­т­тя ві­до­мих спортс­ме­ні­вDбі­гу­нів мо­жеш роз­по­ві­сти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.