ВОДА З ПО­ВІ­ТРЯ

Бар­він­ко­вий при­віт то­бі, чи­та­чу!

Barvinok - - News -

Укра­їн­ські ви­на­хі­дни­ки ство­ри­ли апа­рат, за до­по­мо­гою яко­го мо­жна отри­му­ва­ти во­ду з по­ві­тря. Зав­дя­ки со­ня­чній енер­гії та ві­тру за до­бу кон­ден­су­є­ться (утво­рю­є­ться) по­над 700 лі­трів рі­ди­ни. Цей ви­на­хід ста­не у при­го­ді там, де бра­кує во­ди. Він не по­тре­бує еле­ктро­енер­гії і ко­штує на­ба­га­то де­шев­ше, ніж по­ді­бні за­ру­бі­жні уста­нов­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.