Ба­ла­мут­ський три­ку­тник

Barvinok - - News -

Уже не пер­ший день три­ває пла­ва­н­ня ко­ман­ди ка­пі­та­на Чуб­чи­ка. А щоб роз­ве­се­ли­ти ма­лих, Чуб­чик ви­га­дує зав­да­н­ня і на­вчає пі­се­ньок.

— Ая­кже! А за­раз ува­га: за­хо­ди­мо в зо­ну Ба­ла­мут­сько­го три­ку­тни­ка!

— Ка­пі­та­не, ви хо­че­те ска­за­ти: Бер­муд­сько­го три­ку­тни­ка? Де все та­єм­ни­чо зни­кає?

— Ні"ні! Ба­ла­мут­сько­го три­ку­тни­ка, де все та­єм­ни­чо з'яв­ля­є­ться!

І справ­ді, у во­ді з'яви­ли­ся чи­ма­лень­кі ри­би­ни. Во­ни стри­ба­ли, ро­би­ли гри­ма­си і по­ка­зу­ва­ли язи­ки. А на спи­ні в ко­жної — якесь сло­во.

— Без па­ні­ки! — ви­гу­кнув Чуб­чик. — За­раз при­пи­ни­мо цю риб'ячу ди­ско­те­ку! Ось, — звер­нув­ся до не­гре­ня­тка на ім'я Дру­гий, — Та це ж про нас! — зра­ді­ли не­гре­ня­та. — три­май спе­ці­аль­ну сі­тку. Го­лов­не, щоб — Бу­де про­дов­же­н­ня? ко­жна ри­би­на по­тра­пи­ла на своє мі­сце!

До­по­мо­жи за­гна­ти ри­бу в сі­тку — з па­ри схо­жих слів"ри­бин ви­бе­ри по­трі­бне.

окріп Ду­же га­ря­ча

вода — Го­рю­ча рі­ди­на —

кріп

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.