ЗИМОВА ГРОЗА

Barvinok - - News -

Сні­го­ву гро­зу мо­жна по­ба­чи­ти на бе­ре­гах не­за­мер­за­ю­чих мо­рів і ве­ли­ких озер (зокре­ма на те­ри­то­рії США, Ка­на­ди, на пів­но­чі Єв­ро­пи) раз на 5—10 ро­ків. За­зви­чай ви­ни­кає во­на під час за­ві­рю­хи — гур­кіт гро­му і спа­ла­хи бли­скав­ки змі­шу­ю­ться зі сні­гом. Пі­сля неї

при­хо­дять ве­ли­кі сні­го­па­ди. У гру­дні 2014 ро­ку сні­го­ву гро­зу ба­чи­ли й укра­їн­ці — в Оде­сі, Ми­ко­ла­є­ві, Дні­прі,

Ізю­мі Хар­ків­ської обла­сті. В усіх мі­стах був силь­ний ві­тер зі сні­гом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.