ПАКЕТАМ — НІ!

Barvinok - - News -

Що­мі­ся­ця у цій афри­кан­ській кра­ї­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли май­же 24 міль­йо­ни но­вих по­лі­ети­ле­но­вих па­ке­тів. Во­ни за­смі­чу­ва­ли ву­ли­ці, по­тра­пля­ли в оке­ан, від них ги­ну­ли пта­хи, ри­ба, мор­ські тва­ри­ни. То­му уряд кра­ї­ни ухва­лив за­кон, який за­бо­ро­няє ви­ко­ри­ста­н­ня, ви­го­тов­ле­н­ня і вве­зе­н­ня пла­сти­ко­вих па­ке­тів. По­ру­шни­ки мо­жуть бу­ти ув'язне­ні на чо­ти­ри ро­ки або по­вин­ні спла­ти­ти штраф — до 38 ти­сяч до­ла­рів.

На­зву кра­ї­ни про­чи­та­єш у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го від­по­віді на за­гад­ки. 1. Сі­ре су­кно тя­гне­ться у ві­кно.

2. Срі­бна діж­ка зо­ло­то­го на­пою пов­на; хто по­ла­має — вік не збу­дує.

3. Все­ре­ди­ні чер­во­не, а звер­ху зе­ле­ним окса­ми­том укри­те.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.