Укра­ї­на — кра­ї­на ге­ро­їв! Ге­рої не вми­ра­ють!

Barvinok - - News -

Для "Бар­він­ку" і для те­бе при­ду­му­ва­ли, му­дру­ва­ли, пи­са­ли:

Укра­їн­ський на­род та ін­ші на­ро­ди. Ста­ро­дав­ні му­дре­ці, вче­ні, ви­на­хі­дни­ки. Пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, ху­до­жни­ки, Ін­тер­нет, Джон Тол­кін, Ілон Маск. Пре­зи­дент Бар­ві­нок, Язи­ка­та Хве­ська, Ал­ла­дін, Ра­пун­цель, Про­ме­тей, Ге­ракл.

У цьо­му їм до­по­ма­га­ли:

Го­лов­ний ре­да­ктор Ва­силь ВОРОНОВИЧ

Ре­да­ктор від­ді­лу лі­те­ра­ту­ри Сві­тла­на ПРУДНИК Лі­те­ра­тур­ний ре­да­ктор Лю­бов ВОРОНОВИЧ Комп’ютер­на верс­тка, ди­зайн Єли­за­ве­та РУДЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.